English Homework 26.11.2019

1. Awake- awoke- awoken – արթնանալ, արթնացած

2. be- was, were- been – լինել, եղած

3. beat- beat- beaten – ծեծել, ծեծված

4. become- became- become – դառնալ, դարձել

5. begin- began- begun – սկսել, սկսած

6. bend- bent- bent – թեքել, թեքած

7. bet- bet- bet –

8. bid- bid- bid –

9. bite- bit- bitten – կծել, կծած

10. blow- blew- blown – պայթեցնել, պայթեցրած

11. break- broke- broken – կոտրել, կոտրված

12. bring- brought- brought – բերել, բերված

13. broadcast- broadcast- broadcast –

14. build- built- built – կառուցել, կառուցված

15. burn- burned- burnt – այրել, այրված

16. buy- bought- bought – գնել, գնված

17. catch- caught- caught – բռնել, բռնած

18. choose- chose- chosen – ընտրել, ընտրված

19. come- came- come – գալ, եկած

20. cost- cost- cost –

21. cut- cut- cut – կտրել, կտրած

22. dig- dug- dug – քանդել, քանդված

23. do- did- done – անել, արված

24. draw- drew- drawn – նկարել, նկարված

25. dream- dreamed- dreamt – երազելերազած

English homework 20.11.2019

Unfamiliar verbs

1. To download- ներբեռնել

2. To do- կատարել

3. To wait- սպասել

4. To invented- հորինել

5. To publish- հրապարակել

6. To sell- վաճառել

7. To sew- կարել

 

 

Me and my school…..

I love my school so much and I can’t imagine my life without school. Everything is different here in our school, there is freedom, we can express our opinion. Teachers are friendly with us, trying to understand us. In our school there is another system we study with computers, electric scrapbooks, TVs, we watch training films and then we discuss.

Homework 29.10.2019

I am playing.

am i playing

i am not playing

 

i am reading

am i reading

i am not reading

 

i am dancing

am i dancing

i am not dancing

 

i am singing

am i singin

i am not singing

 

she is reading and singing

is she reading en singng

she is not reading and singing

 

i am talking my friend

am i talking my friend

i am not talkind my friend

 

he es dancing and singing

is he dancing and singing

he is not dancing and singing

 

i am walking

am i walking

i am not walking

 

i am working

am i working

i am not working

Homework 07.11.2019

this girl run faster than you.

this girl run fastest.

i run sllower than you.

my friend has the most modern hause in our nigbhoord.

My grandma is the most old fashioned person.

i know the boquet in our living room is more colorful than the one in our kitchen.

my teachers ore very attentive towbords.

me a feather is a lot logheter than my red one.

mery is the smartest person in our class.

Classwork 06.11.2019

fast-արագ

slow-դանդաղ

funny-ուրախ

modern-ժամանակակից

old-fashion-հետամնաց

ottentive-ուղադիր

lihgt-բաց,լույս

dark-մուգ

smart-խելացի

boring-

popular-ճանաճված

historycoul-պատմական

stright-ուղիղ

ugly-տգեղ

fot-գեր

 

Mkhitar Sebastaci

Mkhitar Sebastaci

Mkhitar- Manuk Sebastatsi was born on 7 February 1676 in Sebastia. He is an Armenian Catholic Church figure, Armenian scholar and founder Of the congregation of Mkhitarists. From an early age the kid dreamed of becoming a priest.

At the age of 20, priest Mkhitar Sebastatsi was appointed Abbot of the monastery of Surb Nshan. Mkhitar Sebastatsi translated, created and published thousands of works, enriching Armenian literature.

There is an educational complex named after Mkhitar Sebastatsi, where I study. Soon the 30th anniversary of the educational complex “Mkhitar Sebastatsi”will be celebrated.

Classwork 05.11.2019.

Exercise on adjective

 

1 .My chair is more comfortable that Emilia’s.

  1. My flowers are more beautiful than my friends.
  2. This book was in more interesting than the last one.
  3. My car is the cleanest.
  4. My this window is the bigger than the others one.
  5. My bag is nicer than Mery’s.
  6. Ashot is more clever than Aram.
  7. This book is most interesting.
  8. White table more smaller than black one.

10.This is highest three in my garden.

 

 

 

 

 

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑