Սասնա ծռեր

Գլուխ առաջին

,,Սանասար և Բաղդասար,,

Դառնամ, զօղորմին տի տամ

Խանում Ծովինարին,

Դառնամ, զօղորմին տի տամ

Սանասարին, Բաղդասարին.

Դառնամ, զօղորմին տի տամ

Քեռի Թորոսիկին.

Դառնամ, զօղորմին տի տամ

Ականջ արողների ծնողներին:

Մաս առաջին

,,Կռիվ Բաղդատի Խալիֆայի դեմ,,

Սկիզբն էր կռապաշտ Խալիֆան,

Մեկ էլ Հայոց Գագիկ թագավոր.

Կռապաշտ Խալիֆան Բաղդադ կը նստեր,

Գագիկ թագավոր ՝ Բերդ- Կապոտին:

Գագիկ թագավոր ծեր, ալևոր էր.

Զինք շա՛տ հարստություն ուներ,

Զարմ ու զավակներ չունեմ.

Մեկ աղջիկ ուներ, շատ տեսակով,

Անուն ՝ Ծովինար խանում:

Էն ժամանակ ո՛ր թագավոր զորեղ լիներ,

Էն մեկէլից հարկ կ՛առներ:

Բաղդադու Խալիֆան շատ զոր ու զորընդեղ էր.

Ասքար արեց, էկավ վեր մեր ազգին.

Շատ առ ու ավար առավ,

Ու շատ գերի բռնեց տարավ,

Շատ ըզմեր ազգ կտրեց, նվազցուց:

Ու Հայոց Գագիկ թագավոր

Բաղդադու Խալիֆային խարջդար էղավ:

Օրերից մեկ օր Խալիֆան էլավ.
Էրկու մարդ հարկ առնող ուղարկեց.
— Գնացե՛ք, իմ խարջ ժողվեցեք, բերեք:
Հարկ առնողներն էկան, անցան
Թագավորի քոշկ ու սարի առջևեն.
Որ կ’անցնեին, լուսմի էնոնցէրևաց:
Իրիշկեցին, ի՞նչ տեսնեն,—
Էնպես խորոտ աղջիկ մի էրևաց,
Արևուն կ’ասեր. «Դու դուրս մ’էլներ, ե՛ս դուրս էլնեմ»։
Աղջիկ էնպես խորոտ, էնպես խորոտ,
Որ տասնուչորս ավուր լուսնին կը նմաներ,
Որ յոթ սարի էտևեն կ’էլնի:
Էդ հարկ առնողներ ինչ տեսան զէդ աղջիկ,
Խելք գլխըներուց գնաց,
Էրկուսն էլ անհուշ, անակահ ընկան:
Մեկ սհաթեն թագավոր մարդ ուղարկեց,
Էկան, զէնոնք տարան իր պալատ:

Էդ մարդիկն իսկի բան չասին,
Էրկուսն էլ էլան, սուս ու փուս դարձան,
Իրենց Խալիֆայի մոտ գնացին:
Խալիֆան հարցուց.— Խարջ բերի՞ք: Չբերի՜ք:
Ասին.— Թագավոր ապրած կենա, ի՞նչ խարջ, ի՞նչ բան,
Էնպես մեկ բան մ’ենք տեսեր,
Աղեկ էր մենք չմեռանք:
Դու ըլնեիր, ավատաս, իրեք ամիս
Անհուշ գետին կ’ընկնեիր:
Խալիֆան հարցուց.– Ի՞նչ էր ձեր տեսած:
Էնոնք ասին.— Քո տուն աստված շինի.
Դու ի՞նչ կ’անես ապրանք ու գանձ, հարըստություն.
Քեզ ունիս հո՛ղ, երկի՛ր, ապրա՛նք ու գանձ, հարըստությո՛ւն,
Դու շա՛տ ունիս ոսկի, արծաթ, անգին քարեր.—
Էն խաչապաշտ Հայոց թագավորին
Մի է՛ն տեսակ աղջիկ ունի.
Աղջիկ մի իրենից շատ խորոտիկ,
Որ ամե՜ն մի բան կ’արժի:
Ահա, Խա՛լիֆա, զէդ հրեղեն աղջիկ տեսանք,
Որ գիշեր- ցերեկ չուտես, չխմես,
Հա՛ էնոր շենք ու շնորհքին թամաշա անես:
Խելք ընկավ կռապաշտ Խալիֆային,
Ջուղաբ ղրկեց Հայոց թագավորին.
Ասաց.— Քո աղջիկ տա՛ս ինձի:

Թագավորն ասաց.— Ես հայ եմ, դու՝ արաբ.
Ես խաչապաշտ, դու՝ կըռապաշտ,
Ի՞նչ բան է, որ ես իմ աղջիկ տամ քեզ:
Ես իմ աղջիկ չեմ ի՛տա քեզ:
Խալիֆան ասաց.— Գագի՛կ թագավոր,
Խաթրով ըլնի, տի տա՛ս:
Կռվով ըլնի, տի տա՛ս:
Թե քո աղջիկ չտա՛ս,
Քո ժողովուրդ առ ու գերի կ’անեմ,
Ձեզ ամենիդ կըմորթեմ,
Քո ազգ ամեն կը կտրեմ,
Քո քաղաք տակ ու վերև կ’անեմ,
Քո թախտ ու թագ կը քանդեմ:
Ասաց.— Կռիվ կ’անեմ, չեմ ի՛տա:

Բաղդադու Խալիֆան կանչեց, ասաց.
— Հա՜, ասքա՜ր, ասքա՛ր արեք, գնացե՛ք.
Աղջիկ կը տա՝ կը տա. չի տար,
Քար քաղեցե՛ք, ավազ մաղեցե՜ք,
Ժողվեցեք, բերե՛ք՝ ինչ կա:
Էլան, ասքար արին, էկան.
Էկան Հայոց թագավորի վերա:
— Ահա, թագավոր,
Քո աղջիկ կամ կը տաս տանենք,
Կամ քար քաղենք, ավազ մաղենք,
Ժողվենք, տանենք ՝ ինչ կա:
Թագավորն իրիշկեց, ի՜նչ իրիշկեց,–
Քանց աստղ էրկինք ՝ զորք է թափվե:
Կռիվ արին, շատ զորք սպանին.
Խաչապաշտ թագավոր կոտրվեց:

Առցանց ուսուցում հանրահաշվ֊ից

Թեստ 9

1. Գտեք (-3) * 4 արտադրյալը

1) -7

2) 1

3) -12

4) 7

Լուծում

(-3) * 4 = -12                                                                                      Պատ.՝ -12

 

2. Գտեք (3,7 – 4,8) տարբերությունը

1)  1,1

2) -1,1

3) 8,5

4) -1

Լուծում

3,7 – 4,8 = -1,1                                                                            Պատ.՝ -1,1

 

3. Գտեք 7- ին բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը

1) 14

2) 91

3) 98

4) 105

 

4. 5√4 արտահայտության մեջ 5 արտադրիչը մտցրեք արմատանշանի տակ

1) √20

2) √100

3) √9

4) √80

 

5. Մեքենան անցել է ճանապարհի7/20 մասը: ճանապարհի ո՞ր մասն է մնում անցնելու նրան

1) 3/20

2) 1/10

3) 27/20

4) 13/20

 

6. Գտեք ճիշտ անհավասարությունը, եթե -7x – 7у

1) x > y

2) х < у

3) х  у

4) х  у

 

7. Գտեք 5×2 * (-3) * x5 միանդամիկատարյալ տեսքը

1) -15×7

2) 15×7

3) 5×5

4) 3×3

Լուծում

5×2 * (-3) * x5 = 15×7

5 * 3 = 15

x2 * x5 = x7                                                                                         Պատ.՝ 15×7

 

8. Դասարանում սովորում են 30 աշակերտներ: Ընդ որում տղաների աղջիկների քանակը նույնն է: Երեքշաբթի մեկ բացակա կար: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ բացակա աշակերտը տղա է

1) 1/3

2) 1/4

3) 1/2

4) 1/5

 

9. Հաշվեք արտահայտության արժեքը

482,28 : 12 – 20,19

1) 20,19

2) 40,38

3) 20

4) 40

Լուծում

482,28 : 12 – 20,19 = 40,19 – 20,19 = 20                                                               Պատ.՝ 20

 

10. Գտեք հավասարման արմատը

x – 3 – 2 = 0

1) 5

2) 7

3) 1

4) 13

 

11. Թվաբանական պրոգրեսիայի մեջ   a7 = 5, a19 = 21: Գտնել պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որի արժեքն է 9

 

12. Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիայի անհայտ անդամը 5, x, 125

 

13. Խանութը առաջին օրը վաճառեց ստացված ապրանքի 15 %- ը երկրորդ օրը` մնացած ապրանքի 40%- ը

ա) Առաջին օրվա վաճառքից հետո ապրանքի ո՞ր մասը մնաց

 

բ) Ստացված ապրանքի ո՞ր տոկոսը մնաց վաճառելու

Լուծում

40 * 15/100 = 600 : 100 = 6 %                                                             Պատ.՝ 6 %

 

14. Տրված են ABC եռանկյան գագաթների կոորդինատները A (4;6), B (-4;0), C (-1;4)

ա) Գտեք AB կողմի M միջնակետի կոորդինատները

 

բ) Գտեք CM միջնագիծի երկարությունը

 

15. ABCD ուղղանկյան А անկյան կիսորդը ВС կողմը հատում է К կետում, ընդ որում ВК = 9, СК = 12

ա) Գտնել АВ կողմի երկարությունը

Լուծում

CK = BK = 12 – 9 = 3 սմ                                                                     Պատ.՝ 3 սմ

 

բ) Գտնել ուղղանկյան մակերեսը

Լուծում

CK * BK * AB = 12 * 9 * 3 = 324 սմ                                                       Պատ.՝ 324 սմ

 

գ) Գտնել  KCD  եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավղի երկարությունը

Առցանց ուսուցում Ֆրանսերեն֊ից

20200419_2047013461621724131167921

Devoir

Je dois, tu dois

Il doit, elle doit

Nous devons,vous devez

Ils dovent,elles doivent

Par ex.

Oú est-ce que je dois descendre?

Qu’est -ce que je dois faire?

Pouvoir

Je peux,tu peux

Il peut,elle peut

Nous pouvons ,vous pouvez

Ils peuvent,elles peuvent

Par ex.

Oú est-ce que je peux acheter des tickets?

Est-ce que vous pouvez m’expliquer?

Vouloir

Je veux ,tu veux

Il veut,elle veut

Nous voulons,vous voulez

Ils veulent,elles veulent

Vocabulaire

Untitled

Առցանց ուսուցում հանրահաշվ֊ից 21.04.2020

. Որոշեք a1, a2,…an… երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամների գումարը, եթե.

ա) a1 = 5, an = 135, n = 4

135 = 5 * q3

135 : 5 = 27 = 33

q = 3

S4 = a1 – an * q/1 – q = S4 = 5 – 135 * 3/1 – 3 = 200

a4 = 200

 

բ) a1 = 1/2, q = 4, n = 5

S5 = a1 – an * q/1 – q

 

2. Որոշեք a1, a2,…an,… երկրաչափական պրոգրեսիայի առաջին ութ անդամների գումարը, եթե.

ա) a1 = 3, a2 = -6

q = -6 : 3 = -2

S8 = a1 – an * q/1 – q = 3 – 384 * 2/3 = -255

 

բ) a5 = -6, a2 = -54

S8 =  a1 – an * q/1 – q

q = 3 կամ q = -3

a1 = – 2/27

S8 = 3280

 

գ) a6 = 3, q = 3

S8 = a1 – an * q/1 – q

3 = a1 * q5

a1 = 1/243

S8 = 3275

 

դ) a6 = 25, a8 = 9

 

3. a1, a2,…an,… երկրաչափական պրոգրեսիայում տրված են ՝

ա) a2 = 384, a6 = 48

a2 = a1 * q2

a6 = 48 = a1 * q5

a1 * q2 = 384

384/48 = 8

 

բ) a5 = 54, a8 = 1458

a5 = a1 * q2

a8 = 1458 = a1 * q5

a1 * q2 = 54

1458/54 = 27

 

գ) a6 = 12, a7 = 48

a6 = a1 * q2

a7 = 48 = a1 * q5

a1 * q2 = 12

48/12 = 4

 

դ) a4 = 10, a7 = 80

a3 = a1 * q2

a6 = 80 = a1 * q5

a1 * q2 = 10

80/10 = 8

 

ե) a3 = 12, a6 = 96, գտնել 500- ից փոքր անդամների թիվը

a3 = a1 * q2

a6 = 96 = a1 * q5

a1 * q2 = 12

96/12 = a1 * q5 : = 8

q = 2

12 = a1 * 22

12 = a1 * 4

12 = 3

a1 = 3

an  = 3 * 2n – 1

3 * 2n – 1 ≤ 500/3

3 * 2n – 1 ≤ 166

 

զ) a2 = 2, a5 = 54

a2 = a1 * q2

a5 = 54 = a1 * q2

a1 * q2 = 2

q3 = 27

q = 3

a1 = 2/3

an = 2/3

qn – 1 = 2/3 * 3 * 3n – 1 ≤ 100

3n – 2 < 500 – 35

n = 7                                                                                                         Պատ.՝ 7

4. Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիա կազմող չորս թվեր, որոնց ծայրանդամների գումարը -49 է, իսկ միջին անդամների գումարը ՝ 14

a1 + a4 = -49

a2 + a3 = 14

a1 + a1 * q3 = -49

a1 * q + a1 * q2 = 14

a1 * (1 – q3) = a1 * q

1 + q3/q * q + 1 = -49 : 14 = -7/2

Ֆրանսերեն Հեռավար֊Ուսուցում

Sujet:Les adjectifs démonstratifs

Rappel :    L’adjectif démonstratif est un déterminant du nom qui exprime l’idée de montrer.

Les adjectifs démonstratifs commencent toujours par la lettre  ‘ c‘

Cet -ը օգտագործում ենք ձայնավորով սկսվող արական սեռի բառերի հետ։

Ex.1.Consigne de l’exercice :

Complètez  les  espaces  par  l’un  des

adjectifs  démonstratifs.

1.Ne touchez pas à ces plante !

2.Admirez avec moi ces joli tableau !

3. Cette fois-ci, je crois que nous sommes perdus !

4. À qui sont cette objets sur le sol ?

5. Cet été, nous irons quelques jours à Paris.

6. En cette saison, les jours rallongent.

7. Je crois que ce jeune enfant est souffrant.

8. Comment se nomme cet homme dont vous m’avez parlé ?

9. Ce brouillard dense gêne considérablement la circulation.

10. Il faut jeter ces fleurs, elles sont fanées.

1. Complétez avec ce, ces ou ces.

1. ce couteau (m)                        6. ces histoires (f)

2. cette chaise (f)                        7. ce compliment (m)

3. cette carte (f)                          8. cette écharpe (f)

4. ces balles (f)                            9. ces écoles (f)

5. ce billet (m)                             10. ce garage (m)

2. Complétez avec ce, cet ou cette.

1. ce miroir (m)                            6. ce hibou (m)

2. cette planète (f)                       7. cet horoscope (m)

3. cet arbitre (m)                          8. cet homme (m)

4. cette horloge (f)                       9. cette hormone (f)

5. cet anniversaire (m)                10. ce hérisson (m)

3. Complétez avec le, la ou ce, cette.

1. Le samedi, en général, je fais le magasinage, mais cette semaine, je ferai du ski.

2. La nuit, il fait toujours noir.

3. Le matin, d’habitude, je me lève toujours en retard, mais ce matin j’étais à l’heure.

4. Ce soir, c’est la fête de mon amie, nous faisons une grande soirée.

5. Cette semaine, j’ai plusieurs examens, j’étudie beaucoup.

6. Ce mois prochain, nous ferons un voyage en Europe.

Ex.2.Ecouter et caucher la bonne réponse

1. Լսողական վարժություն

Լսել երկխոսությունն ու թարգմանել։(Արդիական թեմա՝ բժշկի մոտ)

Madame Gibert : Bonjour, madame, je voudrais changer l’heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s’il vous plaît.

Տիկին Գիբերտ։ Բարի օր տիկին, ես ուզում եմ փոխել ձայնագրման օրը բժիշկ Վիգնոնի հետ, խնդրում եմ։

La secrétaire : Oui, vous êtes madame?

Քարտուղար։ Այո, դո՞ւք տիկին

Mme Gibert : Gibert. J’avais rendez-vous mercredi 12 à 16 h 45, mais j’ai un empêchement, je ne peux pas venir à cette heure-lа.

Տիկին Գիբերտ։ Ես նշանակվել եմ չորեքշաբթի օրը՝ ժամը 16։45, բայց անսպասելի խոչընդոտներ եղան, ես չեմ կարող գալ այս ժամին։

La secrétaire : Vous voulez décommander le rendez-vous ?

Քարտուղար։ Ցանկանում եք չեղյա՞լ համարենք հանդիպումը

Mme Gibert : Mais non ! Je voudrais juste le repousser.

Տիկին Գիբերտ։ Ոչ, ես կցանկանայի տեղափոխել այն

La secrétaire : Pour quand ?

Քարտուղար։ Ե՞րբ

Mme Gibert : Le même jour, si c’est possible, mais plus tard. А partir de 18 heures.

Տիկին Գիբերտ։ Նույն օրը, եթե հնարավոր է, բայց ավելի ուշ՝ 18 ժամից:

La secrétaire : 19 heures, ça vous convient ?

Քարտուղար։ 19 ժամից ձեզ հարմար է՞

Mme Gibert : 19 heures, c’est parfait ! Je vous remercie!

Տիկին Գիբերտ։ 19 ժամ, հիանալի է, շնորհակալ եմ ձեզ։

Leçon2

1. Հետազոտական աշխատանք

《Ֆրանսերենը սեր է》ֆրանկոֆոնիային նվիրված նախագծի շրջանակներում ուսումնասիրում ենք ֆրանսիայի տեսարժան վայրերը՝

La tour Eiffel

Էյֆելյան աշտարակը Փարիզի խորհրդանիշն է։ Այն կառուցվել է Գյուստավ Էյֆելի կողմից 1889 թվականի Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսի համար։ Էյֆելյան աշտարակն ունի ուղիղ 312 մետր բարձրություն։ Երբ այն կառուցվեց, համարվում էր աշխարհի ամենաբարձր հուշարձանը (այն մնացել է այդպիսին քառասուն տարի). Այն շատ տուրիստական կենտրոն է, ամեն տարի մոտ 7 միլիոն զբոսաշրջիկներ այցելում Էյֆելյան աշտարակ։ Ընդհանուր առմամբ, գնահատվում է, որ շինարարության պահից ավելի քան 300 մլն մարդ է այցելել Էյֆելյան աշտարակ ։

Էյֆելյան աշտարակի գագաթից կարելի է տեսնել Փարիզի գլխավոր հուշարձանները ՝ Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, Մոնպարնաս աշտարակը և Հաղթական կամարը։ Կարող ենք տեսնել նաև մայրաքաղաքով հոսող գետը։ Էյֆելյան աշտարակը գտնվում է Մարսյան դաշտում։ Սա զբոսայգի է, որտեղ մարդիկ գալիս են ընտանիքի և ընկերների հետ զբոսանքի: Էյֆելյան աշտարակի հենց վերևում կան ալեհավաքներ, որոնք փոխանցում են ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրեր։ Կան նույնիսկ ռեստորաններ։

Le musée du Louvre

Լուվրը աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկն է։ Այն նաև Փարիզի ամենամեծ թանգարանն է։ Այն գտնվում է Փարիզի սրտում, Սենի աջ ափին։ Նախկին թագավորական պալատի շենքն է։

Լուվրի գլխավոր գլուխգործոցները նկարներն են, քանդակները, հնագիտական արտեֆակտները…

Համմուրապիի, Վեներա Միլոսկայայի, Լեոնարդո դա Վինչիի Ջոկոնդի կամ ազատության օրենսգիրքը, որն առաջնորդում է Eugene Delacroix-ի մարդկանց, թանգարանի ամենահայտնի ստեղծագործություններն են:

Լուվրը աշխարհի ամենաշատ այցելվող թանգարանն է ՝ 9,3 մլն այցելուներով 2014 թվականին ։ Սա 2014-ի Instagram-ի ամենահայտնի թանգարանն է, և վեցերորդ տեղն է աշխարհում:

Այցելողները երիտասարդներ են, քանի որ 50% — ը այցելուների երիտասարդ է։ Նշենք, որ Լուվրի այցելուների 70% — ը օտարերկրացիներ են ՝ ամենից շատ ամերիկացիներ, չինացիներ, իտալացիներ, անգլիացիներ և բրազիլացիներ ։

Домашняя работа

Читать лекцию- лекция читается

2. Проводить эксперимент- эксперимент проводиться

3. Давать анализ- анализ даваться

4. Создавать космические корабли- космические корабля создаваться

5. Исследовать явления- явления исследоваться

6. Делать операции- операция делатья

7. Обьяснять грамматику- грамматика обьясняться

8. Проверять результаты эксперимента- результаты эксперимента проверяться

9. Строить школу- школа строиться

10. Изучать химические процессы- химические процессы изучаться

11. Использовать новую технику- новую техника использоваться

12. Выполнять научные программы- научные программы выполняться

13. Разрабатывать современные теории- современные теории разрабатываться

14. Решать вопросы- вопросы решаться

1. Рабочие строят дом- дом строяться рабоче

2. Преподаватель проверяет наши тетради- наши тетради проверяеться преподаватель

3. Наш клуб организует интересные вечера- интересные вечер организуеться наш клуб

4. Ученые многих стран изучают космос- космос изучаються ученые многих стран

5. Инженеры создают сложные машины- сложные машины создаються инженеры

6. Студенты нашего факультета изучают русский язык- русский язык изучаються факультета нешего студенты

7. Наш институт организует экскурсии для иностранных студентов- экскурсии для иностранных студентов организуеться наш институт

8. Молодые писатели создают интересные произведения- интересные произведеня создаються молодые писатели

9. Искусственные спутники посылают сигналы из космоса на Землю- сигналы из космоса на Землю посылаються искусственные спутники

1. Космические корабли создаются учеными, инженерами, рабочими. 2. Химики создаются новые виды пластмасс. 3. Учеными изучают вопрос о жизни на других планетах. 4. Ученые многих стран изучают космические лучи. 5. Телевидение в странах Европы принимает передачи из Москвы. 6. Радиосигналы со спутников Земли принимается специальными станциями. 7. Температура измеряет термометром. 8. Этот прибор измеряет влажность воздуха. 9. Наши студенты готовятся вечер на русском языке. 10. Нашим клубом готовит большая фотовыставка. 11. В некоторых институтах знания студентов проверяют машинами. 12. Машины проверяют контрольные работы студентов.

Домашняя работа

Из текста выписать страдательные причастия прошедшего времени, выделить суффикс

Мы вошли в лес, который был освещен лучами осеннего солнца. Расчищенная дорожка вела к неугомонному морю. Мы часто останавливались, пораженные яркой красотой необыкновенного леса. На пожелтевшей траве лежали опавшие листья. Березы как будто окутаны золотистой листвой, сверкавшей на солнце. Очень красивы клены, одетые в багряную листву. Часто мы видим позолоченные солнцем и осенью листья, тихо падающие на землю. Дорожки пустынны, но на них листья, печально шуршащие под ногами. Иногда попадется дача, окруженная деревянными выкрашенными масляной краской забором.

2. Прочтите текст шуточного письма, которое было написано одним сказочным героем. Выпишите из текста краткие страдательные причастия, выделите суффикс и укажите глагол, от которого образовано данное причастие

Живем очень хорошо. Дом всегда прибран, белье выстирано и выглажено. В комнате очень уютно: пол застелен ковром, шторы накрахмалены и обшиты оборочками, стены украшены картинами. Цветы вовремя политы и подкормлены.

Книги разложены по полочкам. Игрушки бывают разбросаны, но вечером они всегда собраны и спрятаны в специальные ящики.

Наши дети вымыты, обстираны, причесаны. Носики у них всегда вытерты, банты и шнурки завязаны. Девчонки наряжены и накрашены. Мальчишки одеты и обуты.

3. Разделите данные словосочетания на 2 группы: отглагольные прилагательные, страдательные причастия. Вставьте н или нн

Жаренный картофель, поджаренная рыба, черченый мной график, квашеная капуста, выточеная игрушка, моченные яблоки, сушенная на чердаке черемуха, решеная задача, вяленная рыба, топленое молоко.

4. Спишите, расставляя знаки препинания. Обозначьте причастные обороты, составьте схемы предложений

1) Наступает золотая осень приносящая дожди. 2) Река огибавшая берег уходила в горы. 3) Не закрытая тучей заря освещала окна.4) Мы опускаем руки в воду струящуюся между пальцев. 5) Замёрзшие за ночь цветы оживали.6) Листья кружащиеся в воздухе падают на землю.

5. От данных глаголов образуйте и запишите все возможные формы причастий

Накормить, насаждать, раскаяться, обидеть, оберегать, омывать, объявить, отчаяться, зависеть, увлекать.

6. Прочитайте текст и выполните задания

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего3 звуки взрывным водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носится и мечется и уманивает сердце далеко за степь, пресветло сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в синее море, — из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой3 сокровищницы языка живого, сотворенного3 и, однако же, без устали творящего3, больше всего я люблю слово — воля. Так было в детстве, так и теперь. Это слово — самое дорогое и всеобъемлющее.

(К. Бальмонт)

1. Найдите в тексте причастия.

2. Определите их разряд (действительные и страдательные) и время.

3. Назовите глаголы, от которых они образованы. Установите, с помощью каких суффиксов образованы причастия.

4. Определите синтаксическую функцию причастий в тексте. Придумайте предложения, в которых причастия выступают в роли сказуемых.

5. Сделайте морфологический разбор указанных слов.

Тест по теме ,,Причастие,,

1. В каком ряду все слова являются причастиями?

а) перевернув, посидев, невпопад, раскидистый

б) перепрыгнувший, решаемый, вынув, несчастный

в) гонимый, затемнена, нагретая, назначено

г) разделенный, держащий, расставаясь, увлекая

2. Сколько причастий в двух приведенных предложениях?

Это были опаленные летним солнцем, утомленные тяжелым трудом люди. Руки их были исцарапаны, ноги испачканы землей.

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

3. В каком варианте форма причастия образована от глагола неправильно?

а) закрутить- закрутивший

б) решать- решенный

в) возвращаться- возвращающийся

г) изучать- изучавший

4. В каком варианте грамматические признаки причастия определены неправильно?

а) убранный- страдательное причастие совершенного вида, прошедшего времени

б) бегущий– действительное причастие несовершенного вида, настоящего времени

в) принятый- страдательное причастие совершенного вида, настоящего времени

г) слышавший- действительное причастие несовершенного вида, прошедшего времени.

5. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических признаков выделенных в предложении слов?

В облике этой улицы угадываются старинные черты: кое-где сохранившиеся двухэтажные и даже одноэтажные дома с мезонинами; пустырь на месте снесенного дома и открытый двор без заборов и ворот, с разросшимися густо тополями и кленами, из-за которых виднеется обшитое желтыми досками двухэтажное здание, служившее в старину подсобным помещением, а впоследствии приспособленное под жилье.

а) сохранившиеся- причастие, действительное, прошедшего времени, совершенного вида, возвратное, полное, в форме именительного падежа, множественного числа, в предложении является определением;

б) снесенного- причастие, страдательное, прошедшего времени, совершенного вида, невозвратное, полное, в форме мужского рода, родительного падежа, единственного числа, в предложении является определением;

в) разросшимися– причастие, действительное, прошедшего времени, совершенного вида, возвратное, полное, в форме творительного падежа, множественного числа, в предложении является определением;

г) обшитое- причастие, страдательное, настоящего времени, совершенного вида, невозвратное, полное, в форме среднего рода, именительного падежа, единственного числа, в предложении является определением.

Առցանց ուսուցում մայրենի֊ից

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության

Առաջ, առթիվ, ի,  անկախ, հետ, մասին, առանց, համաձայն, սկսած, ըստ, մեջ, չափ, քան, առ, բացի, հանձին, պես, մինչև, համար, ի դեմս, նախքան, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, հանուն, վրա, որպես, փոխարեն, վերաբերյալ, չնայած, հեռու, հակառակ, մինչ, տակ, ներքո, նկատմամբ:

2. Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով

հանգամանքներին չնայելով, օրինակ ՝ չնայած հանգամանքներին

առյուծի պես, առյուծի նման

հրամանի համաձայն, համաձայն հրամանի

սովյալների օգտին, հօգուտ սովյալների

սկսելուց առաջ, մինչև սկսելը

հավատի համար, հանուն հավատի

այն մասին

թշնամիների դեմ, ընդդեմ թշնամիների

3. Լրացրու բաց թողնված տառը կամ տառերը

Երկիրը լեռնային էր: Երկնասլաց հսկաների անընդհատ շղթաներն իրենց բազմաթիվ ճյուղավորումներով կտրատել էին անհավասար մակերևույթը,մ կազմել մի հսկայական ցանց: Այդ ցանցի մեջ սեղմվել էին խորին ձորեր, մթին հովիտներ: Նեղվածք էր: Դրանք բոլորը մի- մի գավառ էին ներկայացնում, որ բաշխված էին նախարարություններին: Միմյանցից բոլորովին անջատված էին, հաղորդակցությունից համարյա զուրկ էին: Լեռը նրանց մեջ անմատչելի անբարտակ էր դրել:

4. Փակագծում տրված բառերը տեղադրեցե՛ք բաց թողնված  տեղերում` գծերի փոխարեն ` ենթարկելով անհրաժեշտ փոփոխությունների

Ամռանը նա սիրում էր նստել պատշգամբի առաջ փռված պարտեզում, որտեղով անցնում էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերից և գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան մոտենում էինք, այնքան ավելի նշմարելի էին դառնում գյուղի տներն ու այգիները, երդիկներից ելնող ծխի սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի վեր սլացող հոգին չէր երկնչում ոչ մի խոչընդոտից, ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց սյուների նմանվող ժայռերը, տենչում լեռների երկնամերձ բարձունքները:

(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)

Ես և կորոնավիրուսը

Կորոնավիրուսի պատճարով մեկուսացել ենք բոլորս։ Ես երբեկ չեմ մտածել այսպիսի իրավիճակի մասին և պատկերացում անգամ չունեյի, որ կարող էր այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել, սակայն խուճապի չենք մատնվում և մեր ազատ ժամանակը արդյունավետ ենք օգտագործում, քանի որ ամենա ճիշտ որոշումն է։ Ես այսքան ժամանակ տանը մնալու ընթացքում կատարել եմ միքանի նախագծեր, ուսումնասիրել եմ կորոնավիրուսի մասին, և բավականին ակտիվ եմ։ Ամեն օր ավելի ու ավելի են գիտելիքներս շատանում, քանի որ կատարում եմ տնայինները և ինքնաուսուցմամբ եմ զբաղվում, որպեսզի ժամանակս անիմաստ չկորի։ Ես շատ եմ հոգնել այս իրավիճակից, քանի որ արդեն չգիտեմ ինչով զբաղվել շատ տխուր և անհետաքրքիր է անցնում այսքան երկար մնալ միայն տանը առանց ընկերների, դպրոցի, զվարճանքի։ Սակայն տանը մնալն էլ ունի իր առավելությունները ավելի ինքնուրույն ենք դառնում, և տան անդամների հետ ավելի շատ ժամանակ ենք անցկացնում։ Այս ընթացքում ես երկու շատ հետաքրքիր գիրգ եմ կարդացել այդ գրքերն են ՝ (Эпидемия)-ան և ( заражения)-ան։ Իմ կարդացաց գրգերը կորոնավիրուսի մասին են թե, ոնց կապիկները վարագվեցին այդ վիրուսով և թե ինչպես այդքան շատ քանակով մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ վարագվեցին և տարածվեց այս վիրուսը ամբողջ աշխարհով մեկ։

Օզոնային շերտ

Օզոնային խոռոչ, Երկրի օզոնային շերտի կոնցենտրացիայի տեղային նոսրացում։

Օզոնային շերտի քայքայումը ժամանակակից բնապահպանական հիմնախնդիրներից է։ Եթե օզոնային շերտի քայքայման գործընթացը չդադարի, ապա դրա հետևանքները մարդկային հասարակության համար աղետալի կլինեն։

Օզոնը թթվածնի եռատոմ միացություն է։ Մթնոլորտում օզոնի մոլեկուլն անկայուն է. տրոհվում և վերականգնվում է խիստ հավասարակշռված հարաբերակցություններով։ Այն առաջանում է վերնոլորտում (ստրատոսֆերա)՝ 25-30 կմ բարձրություններում։ Օզոնային շերտը իոնոսֆերայի հետ միասին պահպանում է կենսոլորտը արեգակնային ուլտրամանուշակագույն կարճալիք և ռենտգենյան ճառագայթներից։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում երկրագնդի օզոնային թաղանթում հայտնաբերվել են անցքեր, հատկապես՝ Հարավային բևեռի շրջանում։

Օզոնային շերտը փխրուն, սակայն հուսալի վահան է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների դեմ։ Այն կլանում է վտանգավոր և որոշակի երկարությամբ ալիք ունեցող ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները՝ պահպանելով կյանքը Երկրի վրա։ Երկար ժամանակ արևի տակ մնալը կամ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների որոշակի ազդեցության տակ ընկնելը մաշկի քաղցկեղով հիվանդանալու վտանգ է պարունակում, և սա դեռ օզոնային շերտի քայքայման հետևանքներից մեկն է միայն։

Արեգակը Երկրի վրա կյանքի աղբյուր է, սակայն այն միևնույն ժամանակ կարող է քայքայել կյանքն իր անտեսանելի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներով և այդ ճառագայթներից կենսոլորտը պաշտպանում է մթնոլորտի օզոնային շերտը։ Օզոնը թթվածնի ատոմների յուրահատուկ միացություն է (Օ3)։ Մթնոլորտում օզոնի մոլեկուլն անկայուն է, այսինքն և տրոհվում, և վերականգնվում է խիստ հավասարակշռված հարաբերակցություններով։ Օզոնային թաղանթը բաշխված է վերնոլորտում (ստրատոսֆերա)՝ 25-30 կմ բարձրությունների միջև և կազմում է Երկրի մթնոլորտի միայն մի աննշան մասը։ Եթե մթնոլորտում պարունակվող ամբողջ օզոնը նորմալ ճնշման պայմաններում բաշխենք երկրագնդի մակերեսով, ապա կստացվի շուրջ 3 մմ հաստությամբ շերտ, որի պատճառով էլ այն կոչվում է օզոնային շերտ։

Չափազանց պայծառ լույսը կամաց-կամաց վնասում է առողջ աչքերը, և որքան նոսր է օզոնային շերտը, այնքան ավելի է մեծանում աչքի հիվանդությունների (կատարակտ, ընդհուպ մինչև կուրացում) սպառնալիքը, թե մարդկանց, թե կենդանիների շրջանում։ Ու եթե մարդը կարող է հնարավորինս զերծ մնալ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների անմիջական ազդեցությունից, օրինակ՝ պարտադիր պաշտպանիչ ակնոց կրելով, մաշկը պահպանելու համար նախատեսված երկարաթև հագուստ ու լայնեզր գլխարկ կրելով, ապա կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչները այդ ամենը անել չեն կարող։ Արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից վնասվում են օրգանիզմի դիմադրողական ֆունկցիաները։ Եթե անգամ մարդը պատվաստված է, օրինակ՝ տուբերկուլյոզի կամ մալարիայի դեմ, ապա վերնոլորտում օզոնի պակասի հետևանքով պատվաստման արդյունքը զրոյանում է, և օրգանիզմը կորցնում է վարակի և նրա հարուցիչների դեմ պայքարելու ունակությունը։

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑